Les mer om arbeidet med "Temaplan for stier, løyper og friluftsliv" i våre fire kommuner

Skjervøy kommune var først ute, og sluttbehandlet sin plan i kommunestyret den 13. okt. 2022. Hensikten med planen er å oppsummere hva som finnes av stier, løyper og andre viktige tilrettelegginger for friluftsliv og naturopplevelser, og ikke minst få fram hvilke behov for nye tilrettelegginger og anlegg som eksisterer.

Et av de vedtak som ble gjort er at det årlig settes av kr 50 000,- som lag og foreninger og Ut i NORD-gruppene skal bruke til å klopplegge stier, vedlikeholde broer, utplassere bord og benker. Alt dette for å få flere ut på tur og for å unngå uheldig terrengslitasje.

I tillegg til selve plandokumentet er det utarbeidet et skjema der mange turer er nærmere kartlagt. Arbeidet med disse temaplanene inngår i prosjektet "Friluftslivets ferdselsårer" som Miljødirektoratet har bevilget midler til, og som følges opp av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det å rette opp feil og mangler på de offisielle kartene (norgeskart.no) inngår også som en viktig del av arbeidet med disse temaplanene og friluftslivets ferdselsårer.

Skjervøy kommune

Vedtatt plan finnes HER

Vedtatt skjema kartlegging turer finnes HER

Nordreisa kommune

Utkast til plan finnes HER

Foreløpig skjema kartlegging turer finnes HER


Kvænangen kommune

Utkast til plan finnes HER

Foreløpig skjema kartlegging turer finnes HER


Kåfjord kommune

Utkast til plan finnes HER

Foreløpig skjema kartlegging turer finnes HER

Grunneieravtaler

Saken med skjema som grunneiere kan inngå med Nord-Troms Friluftsråd finnes HER (ligger som nyhetssak på utinord.no)