Grunneieravtale - Samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd om tilrettelegging av turer

Nord-Troms Friluftsråd samarbeider med Ut i NORD-gruppene i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy samt andre organisasjoner og frivillige, der målet er å legge forholdene bedre til rette for friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser.


Vårt mål er god helse, livskvalitet, bolyst og trivsel. Mye av arbeidet gjøres som frivillig dugnadsinnsats. I tillegg søkes det om tilskudd til de prosjekt og tilrettelegginger som skal gjøres.

Skriftlig grunneieravtale er et krav for de tilrettelegginger som skal gjennomføres.

For ytterligere informasjon kan det tas kontakt med:

Nord-Troms Friluftsråd v/ daglig leder Hugo Tingvoll

E-post: post@utinord.no - Mobil: 975 20 450

For å forenkle arbeidet både for Nord-Troms Friluftsråd og grunneierne, har vi utarbeidet en grunneieravtale som kan utfylles her på vår nettside.

Etter at vi har mottatt skjemaet vil vi følge opp med digital signering via Visma sign. med Altinn-pålogging.

Grunneieravtale Ut i NORD
Nord-Troms Friluftsråd gis tillatelse til å tilrettelegge for friluftsliv på min eiendom. Tilretteleggingen innebærer (flere kryss mulig):